Спечели една от трите големи награди
екскурзия за двама до о. САНТОРИНИ ЗА 8 ДНИ

о. САНТОРИНИ

Или екскурзи за двама
в Лефкада, Гърция за 8 дни
о. Лефкада, Гърция
Или екскурзи за двама
в Кушадасъ, Турция за 8 дни
Кушадасъ, Турция

5 броя
32" цифрови телевизионни приемника SAMSUNG
10 броя
смартфона Xiaomi


400 броя Цифрова телевизия
6-месечен абонамент плюс предоставяне на необходимото оборудване за ползване от Polaris Media
УЧАСТИЕ

В играта могат да вземат участие всички лица, които са навършили 18 години към датата на попълване на електронния талон за участие, са попълнили електронен талон за участие според регистрационната форма, публикувана на интернет страница: www.specheli.eu и са заявили съгласие за участие в Играта.

Играта се провежда с рекламна цел. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

* Участниците, спечелили абонамент за цифрова телевизия, получават:

- Безплатно оборудване за ползване - HD (High Definition) декодиращо устройство, собственост на Polaris и сателитна антена - 60 см, собственост на Polaris.

- Абонаментни такси за Стандартен пакет + Премиум пакет + Синема пакет + 7/8 ТВ + Пакет Макс Спорт плюс за основен приемник за период от шест календарни месеца + текущия на включването (от датата на сключване на договора до края на календарния месец).

- Изисква се ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН монтаж от Polaris, който печелившите участници получават БЕЗПЛАТНО.

- Сключва се договор с Polaris без срочен ангажимент. След изтичане на месеците, за които се отнася наградата, спечелилият участник може да върне предоставеното му оборудване в пълен комплект или да продължи да го ползва, като заплаща месечна такса по цени, съгласно актуалната към момента ценова листа на Polaris.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За Лятна Игра 2022 на „БГ ТОП МЮЗИК“ ЕООДСледните думи и изрази, когато се използват в текстовете на настоящите Общи условия, ще имат посоченото по-долу значение:

Организатор: под организатор се разбира лицето, което е финансирало и осъществило реализацията на Играта, регламентирана с настоящите Общи условия. В конкретния случай това е „БГ ТОП МЮЗИК“ ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър под ЕИК 202077606, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „Раковски“ No 16, офис 16, представлявано от управителя Тодор Димитров и с адрес за кореспонденция: гр. Димитровград, бул. „Раковски“ No 16, офис 16.

Партньор: Лице, предоставило елемент/и от наградния фонд. С оглед избягване на всякакво съмнение, с предоставянето на елемент/и от наградния фонд Партньорът НЕ ФИНАНСИРА Играта. Финансирането, включително и заплащането на паричната равностойност за отделните елементи от наградния фонд се осигурява от Организатора. В случая Партньор на Организатора е „Поларис Медия” ЕООД, ЕИК 205186361, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 44.

Участник – това е физическо лице, което се е съгласило и е приело настоящите Общи условия на Играта и отговаря на изискванията за участие.

Начало на Играта: 00:00 часа на 01.05.2022 г.

Край на Играта: 23:59 часа на 14.08.2022 г.

Интернет (уеб) страница на Играта: това е интернет страницата, със зареждането на която, се стартира регистрационната процедура и чрез, която се заявява участие в Играта и на която са поместени настоящите Общи условия. В случая, това е интернет страницата: www.specheli.eu

Териториален обхват на Играта: Република България

Правила и механизъм на Играта

Чл.1. Всеки Участник, подал заявка за участие, чрез попълване на електронен регистрационен талон за участие, намиращ се на Интернет страницата на Играта, участва в провежданите томболи за разпределяне на наградния фонд.

Право на участие

Чл.2. (1) Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което е приело настоящите Общи условия и се е съгласило с тях. (2) Лица, ненавършили 18 години, както и лица, съдружници или акционери, лица, работещи по трудово правоотношение при Организатора и/или Партньора, както и лица, заети в дейност по администрирането или осигуряването на Играта по какъвто и да било начин, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Играта.

Награден фонд

Чл.3. (1) Организаторът осигурява наградния фонд за Играта, чийто бюджет е 100 000 (сто хиляди) лева, които се състои от:
1. 400 (четиристотин) броя 6-месечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „Сателитна телевизия“.
2. 10 (десет) броя смартфона Xiaomi.
3. 5 (пет) броя 32" цифрови телевизионни приемника SAMSUNG.
4. 3 (три) броя 8-дневни екскурзии за двама – една 8-дневна екскурзия за двама до о. Санторини; една 8-дневна екскурзия за двама до Кушадасъ и една 8-дневна екскурзия за двама до о. Лефкада – големи награди.


(2) За наградите, включващи предоставянето на електронни съобщителни услуги за определен период, Участниците, спечелили наградата, сключват безсрочни договори с Партньора. След изтичане на месеците, включени в наградата, Участникът може да върне представеното му оборудване от Партньора в пълен комплект или да продължи да го ползва като заплаща месечна такса по цени, съгласно актуалната към момента ценова листа на Партньора. При ползването на електронните съобщителни услуги, отношенията между спечелилия Участник и Партньора се уреждат, съобразно условията на сключения между тях договор.

Правила и ред за провеждане на томболите за разпределяне на наградния фонд

Чл.4.(1) Разпределянето на наградния фонд се осъществява чрез провеждане на томболи. Томболите се извършват чрез автоматично теглене чрез специализиран софтуер.
(2) Считано от 09.05.2022 г., когато се провежда първото теглене до 15.08.2022 г., когато се провежда последното разпределение, всеки първин ден на седмицата (понеделник) Организаторът ще разпределя в допълнение на наградите по Чл.3, ал.1, т. 1 и по „20 (двадесет) броя 6-месечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „Сателитна телевизия с предоставено оборудване за целта“;
(3) На 15.08.2022 г. се провежда последното разпределяне на наградния фонд чрез томбола, на която се разпределят последните бройки на посочените в Чл.3, ал.1, т. 1 награди и бройките на посочените в Чл.3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 награди. (4) Изтеглянето на наградите по Чл.3, ал.1, т. 2, 3 и 4 ще се излъчи на 17.08.2022 г. от 20:00 часа по следните телевизионни канали: ТВ+, Хоби 4К, Хоби HD, Хоби Лов, Sport+
(5) Организаторът обявява имената на изтеглените печеливши Участници във форума на интернет страницата: www.polarismedia.bg в раздел Томболи, както и във фейсбук страницата: https://www.facebook.com/polarismedia.official и ги уведомява на посочените от тях номера на телефони, предоставени от тях при регистрацията им, за мястото и времето на получаване на наградата.

Чл.5. В разпределянето на наградния фонд чрез отделните томболи участват всички Участници, попълнили коректно регистрационната форма до датата на провеждане на съответната томбола, с изключение на участниците, които вече са били изтеглени и са спечелили награди в предходно проведена томбола. Всички Участници, спечелили награда по Чл.3, ал.1, т. 1, продължават участието си до 15.08.2022 г. за една от големите награди.

Чл.6. (1) В случай, че един или повече от печелившите Участници е нарушил, което и да било от тези Общи условия при заявяването на участие или в случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печеливш Участник, заради несъществуващ, несъответстващ, непълен, неточен, изключен, без обхват или неотговарящ телефонен номер (след направени 3 опита за свързване в рамките на 3 дни от изтеглянето), както и ако Участник не потърси наградата си в сроковете и по начините, описани в тези Общи условия или се откаже от получената награда, то този Участник губи правото си да получи наградата, за която е изтеглен.
(2) Ако в следствие на настъпване на някое от условията по предходната алинея, Участник загуби правото си да получи наградата, за която е изтеглен, Организаторът изтегля резервен Участник на негово място в срок от 1 работен ден от настъпването на съответното събитие.
(3) В случай, че и за резервния участник са налице условията на Чл. 6, ал.1, Организаторът изтегля нов резервен участник. Това правило се прилага до разпределяне на съответната наградата.

Получаване на наградата

Чл.7. (1) Получаването на наградите, включващи абонамент за електронна съобщителна услуга, следва да стане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на съответния списък с печелившите участници.
(2) Получаването на наградите от последното разпределяне на наградния фонд чрез томбола на 15.08.2022 г., на която се разпределят последните бройки на посочените в Чл.3, ал.1, т. 1 награди и бройките на посочените в Чл.3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 награди, става до 01.09.2022 г.
(3) Участникът е длъжен да се яви на указаните му в телефонния разговор с представител на Организатора, дата, час и място в сроковете по Чл. 7, ал.1 и 2 за получаване на наградата, за която е изтеглен. При неявяване или неявяване в сроковете по Чл. 7, ал.1 и 2 правото да се получи наградата се погасява.
(4) Наградата се получава лично от лицето или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно, представител. В случаите на получаване на награда, включваща и електронни съобщителни услуги, в пълномощното следва да бъде указано, че упълномощеният може да сключи договор от името на представлявания.
(5) Предаването на наградите по Чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 става с подписването на приемо-предавателен протокол. Предаването на наградите, включващи електронни съобщителни услуги: 400 (четиристотин) броя 6-месечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „Сателитна телевизия“, се счита за настъпило с подписването на договор между Участника и Партньора.

Чл.8. Организаторът не отговаря:
1. За невъзможност да се предостави/ползва наградата по причина на непреодолима сила;
2. За вреди, причинени при ползването на наградата.

Чл.9. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.


Приемане на условията

Чл.10. (1) Със зареждане на интернет страницата на Играта съответното лице се съгласява с настоящите Общи условия и ги приема, а с попълване на регистрационната форма изразява желание за участие в томболите за разпределяне на наградния фонд, доколкото отговаря на посочените в настоящите Общи условия критерии.
(2) Организаторът не носи отговорност, ако по технически причини, независещи от него, регистрационната форма за участие в Играта не може да бъде попълнена.

Чл.11. Участието в Играта е безвъзмездно. Това означава, че участието в томболите за разпределяне на наградите не е обвързано с направата на покупка или с даването от страна на Участника на залог или друга материална ценност.

Събирана информация

Чл.12. (1) Със зареждане на интернет страницата на Играта и с попълване на регистрационната форма, Участникът заявява изричното си съгласие да предостави следните свои данни:

1. Име и Фамилия;
2. Номер на мобилен или стационарен телефон
3. Населено място
(2) Предоставянето на посочените в предходната алинея данни е задължително. Ако участник не предостави част от посочената информация, то той не може да участва в Играта и в последващото разпределение на наградния фонд.
(3) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, в случай че друго лице е използвало личните му данни за регистрация за участие в Играта, независимо дали личните данни са използвани със или без съгласието на лицето, което е регистрирано като участник.
(4) Организаторът събира посочените данни, както за целите на Играта, така и за целите, посочени по-долу.
(5) Участниците в Играта, които са спечелили награда по Чл. 3, ал.1, т. 1, 2, 3 и 4, се съгласяват имената им, посоченият от тях непълен телефонен номер, както и техни снимки, да бъдат публикувани като печеливши в електронни и/или печатни медии, във форума на сайта www.polarismedia.bg в раздел Томболи и в следната фейсбук страница: https://www.facebook.com/polarismedia.official.
(6) Участниците се съгласяват с публикуването на имената им, посоченият от тях непълен телефонен номер, както и техни снимки във форума на сайта на www.polarismedia.bg и на фейсбук страницата:
https://www.facebook.com/polarismedia.official да бъде за срок до 15.09.2022 г.

Чл.13. (1) С попълване на регистрационната форма Участникът дава своето изрично съгласие Организаторът да има правото да обработва предоставените му данни и след края на Играта, включително и чрез разкриването им на трето лице, за целите на директния маркетинг на Организатора и/или на третото лице, на което се разкриват данните.
(2) Категорията лица, на които Организаторът ще предоставя достъп до данните, са търговци, държавни органи, нестопански организации

13.1. Чрез попълване на регистрационната форма за участие, Участниците декларират, че са запознати с условията на Играта и се съгласяват с предвиденото в настоящите Общи условия обработване на техните лични данни.

13.2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват от Организатора, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Общи условия – участие в Игра, както и последващо обявяване и предоставяне на награда на печелившите участници. Организаторът е регистриран в Регистъра на Администраторите на лични данни с идентификационен номер 383093 / 26.07.2013 г.

13.3. Правно основание за обработването на данни в настоящата Игра с награди е чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта, както и чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД – субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

13.4. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Общи условия лични данни, по описания в Общите условия начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Играта. Участникът има право да възрази срещу обработването на предоставените от него данни за целите на директния маркетинг и след приключване на Играта, както и срещу разкриването им на трети лица, също за целите на директния маркетинг. Това право на Участника не е ограничено във времето. Въпреки оттеглянето на съгласието, Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.
Възражението участникът може да направи като изпрати писмо на следния адрес: гр. Димитровград, бул. Раковски No 16, офис 16.

13.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.

13.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

13.7. Събраните във връзка с участие в Играта, лични данни ще бъдат съхранявани за срокове съобразно провеждането й, както и в съответствие с всички нормативни изисквания на европейското и българско законодателство. След изтичане на нормативно определените срокове данните ще бъдат унищожени и изтрити от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели.

13.8. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с това описаните в настоящите Общи условия, лични данни да бъдат обработени от „Поларис Медия“ ЕООД по описания в Общите условията начин, за целите на участие в Играта и усвояване на наградите; „Поларис Медия“ ЕООД е вписано в Регистъра на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните.

Чл.14. (1) Предоставените лични данни ще се третират със съответната конфиденциалност и защита и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящата Игра.
(2) Упражняването на правата за достъп, коригиране, заличаване или блокиране на данните, предвидени в Закона за защита на личните данни, става чрез писмено заявление, подписано и датирано, изпратено на пощенския адрес на Организатора, който е: гр. Димитровград, бул. Раковски No 16, офис 16.

Чл.15. Участникът се индивидуализира в Играта, посредством регистрацията си в интернет страницата на Играта.

Права и задължения

Чл.16. Участникът в Играта е длъжен:
1. да спазва Общите условия на Играта и Условията за участие, обявени на интернет страницата на Играта;
2. да не предоставя свои лични данни на други участници в Играта, както и да не използва личните данни на други лица без тяхно съгласие;
3. да спазва повелителните норми на закона и на добрите нрави;
4. да попълва коректно електронната регистрационна форма. Всяко лице има право на попълване и подаване на една регистрационна форма. В случай на попълване и подаване на повече от една регистрационна форма, всяка следваща регистрационна форма ще бъде анулирана и може да се приложат правилата на чл.6, ал.1.

Чл.17. (1) Участник има право да се откаже от спечелена награда като той трябва да заяви това в срок не по-късно от датата за приемане на наградата, съобразно чл. 7, ал. 1 и 2.
(2) Участникът в Играта има право на безплатен достъп до предоставените от него данни, които се обработват от Организатора и които се отнасят до него, както и правото да иска коригиране на така събраните данни.

Чл.18. (1) Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери за необходимо.
(2) Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
(3) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на Играта.
(4) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на интернет страницата на Играта.

Чл.19. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила и Общите условия на Играта.

Чл.20. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участници в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния съд в Република България, съобразно действащото законодателство.

Чл.21. За неуредените в настоящите Общи условия на Играта случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Тези общи условия са приети и влизат в сила от 01.05.2022 г.ПОПЪЛНИ ФОРМАТА ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПРАТИ ДАННИТЕ

ТРИ ИМЕНА

ТЕЛЕФОН

НАСЕЛЕНО МЯСТОВсички полета са задължителни

  съгласен съм с правилата на Лятната игра
С участието си в Играта участниците се съгласяват с Общите условия и правила на Играта
в това число за предоставяне на личните си данни, съгласно изискванията.
Период на провеждане на играта: От 00:00 ч. на 01.05.2022 г. до 23:59 ч. на 14.08.2022 г.Polaris Media
основен партньор

TV+ Хоби HD Sport+HD

Медийни Партньори